Aleta Pérez

LOCATION  
Minneapolis, Minnesota  USA

ABOUT
Indigenous Andean illustrator, screen printer, and writer in Minneapolis.

GET IN TOUCH with Aleta Pérez